Van 'Choralen en andere Sengeren'

Auteur(s): G.M.I. Quaedvlieg

In de Maastrichtse kerken, 2007
Totde taken van de kapittels behoorde o.m. de verzorging van de vieringenin hun kerken. De onderlinge rivaliteit tussen de beide Maastrichtsekapittels bleek ook in deze niet vreemd en resulteerde in een cultureelhoogstaand muziekgebeuren in deze stad. Dit gebeuren werd beïnvloeddoor de voor Maastricht zo kenmerkende Rheno-Mosaanse cultuurbeleving,waartoe het feit, dat het St.Servaaskapittel meer Brabants/Rijnlandsgeöriënteerd was, terwijl het O.L.Vrouwekapittel nauwe bandenonderhield met de prins-bisschop van Luik.

Lange tijd golden dekerken en de daaraan verbonden scholen in Maastricht als debelangrijkste cultuurdragers; meer speciaal voor wat betreft dekerkmuziek in zijn diverse verschijningsvormen. Dat men een en anderserieus wenste aan te pakken blijkt o.m. uit het feit, dat de beideMaastrichtse kapittels begin 12e eeuw reeds elk beschikten over eeneigen zgn. 'choralengroep' voor de verzorging van de liturgischegezangen.

Lees het volledige artikel © G.M.I.Quaedvlieg

Zie ook:
Onze Lieve Vrouwekerk
Sint Servaaskerk

Terug naar het verhalenoverzicht